จ.อุดรธานี จัดเวทีถนนปลอดภัย 4.0

No Comments health news

อุดรธานีขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยทางถนน จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ก่อนนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมืองอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เป็นประธานพิธีเวทีถนนปลอกภัย 4.0 การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เพื่อนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ www.thairsc.com ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด้วยการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภาคี ในการจัดทำแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว แล้วนำแผนที่ได้ไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตให้ลดลงและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สาเหตุสำคัญของการอุบัติเหตุมาจากคน รถ และถนน กล่าวคือ คนที่มีพฤติกรรมการขับรถเร็ว เมาแล้วขับ ,รถเกิดจากการชนท้าย และชนรถการเกษตร ,ถนนเสี่ยง โดยเฉพาะถนนอุดร-สกลนคร เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติทางถนน ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปีงบประมาณ 2561 โดยเน้น 8 มาตรการหลัก อาทิ มาตรการควบคุมความเร็ว ,มาตรการป้องกันเมาแล้วขับ ,มาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน ,มาตรการป้องกัน คนเสี่ยง / รถเสี่ยง /ถนนเสี่ยง ,มาตรการป้องกันการชนท้ายรถจอดริมทาง ,มาตรการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ,มาตรการเยียวยาหลังเกิดเหตุ และตำบลต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป้าหมายร้อยละ 50 ของตำบล เสียชีวิตสูงในทุกอำเภอ โดยจะเริ่มรณรงค์และบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 นี้เป็นต้นไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth